Dokumentacje z zakresu ochrony środowiska

OFERTA

I. Decyzje środowiskowe

 1. Karty Informacyjne Przedsięwzięcia
 2. Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  1. Kwalifikacje zamierzonej działalności znajdują się w art. 2 oraz art. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Dz.U.2016.71 t.j.)
  2. Zgodnie z art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U. Dz.U.2016.353 t.j.) decyzję uzyskuje się m. in. przed:
   • decyzją o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
   • decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
   • zezwoleniem na zbieranie odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów i zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Uwaga!
Spełniamy wymagania dla autorów Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zawarte w art. 74a ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa oraz oceny oddziaływania na środowisku (Dz.U.2016.353 t.j.).

II. Pozwolenia zintegrowane i sektorowe

 1. Pozwolenia zintegrowane
  Rodzaje instalacji, dla których wymagane jest pozwolenie zintegrowane zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Dz.U.2014.1169).
 2. Pozwolenia sektorowe
  1. Z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz.u.2017.519 t.j.)
   1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – w przypadku wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji (o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne)
  2. Z ustawy prawo wodne (Dz.U.2015.469 t.j.)
   1. Pozwolenia wodnoprawne
  3. Z ustawy o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j.):
   1. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
   2. Zezwolenie na zbieranie odpadów,
   3. Zezwolenie na transport odpadów.

III. Opracowywanie sprawozdań środowiskowych

 1. w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
 2. raporty KOBIZE,
 3. o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
 4. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 5. dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. f-gazy)

IV. STAŁA OBSŁUGA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA