Dokumentacje z zakresu ochrony środowiska

Nasi partnerzy

O nas

ECO-DORADZTWO.pl specjalizuje się w doradztwie, projektowaniu, realizacji w zakresie procedur i technik ochrony środowiska oraz w zarządzaniu aspektami środowiskowymi w firmie. O wysokiej jakość usług oferowanych przez Zespół świadczy wieloletnie zaufanie Naszych Partnerów biznesowych. Posiadane kompetencje i praktyka zapewniają precyzyjne określanie indywidualnych potrzeb kontrahenta dla jego planowanego przedsięwzięcia czy działającej już inwestycji oraz dostosowanie ich do wymogów prawnych m.in. takich jak: Ustawa o odpadach, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne.

Informacje o szerokim spektrum realizowanych projektów znajdziecie Państwo w zakładce REFERENCJE

Zapraszam do współpracy

Katarzyna Giersz


REFERENCJE

Wnioski i uzyskane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt.

 • Budowa hali z przeznaczeniem na działalność hurtową wraz z przestrzeniami biurowo- administracyjnymi oraz tow. Infrastrukturą we wsi Sękocin Stary, gm. Raszyn dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OŚGK.6220.4.2017.JK
 • Budowa hal z przeznaczeniem na działalność magazynowo -produkcyjną wraz z tow. Infrastrukturą we wsi Moszna Parcela w gminie Brwinów dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OSR.6220.1.2017
 • Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo– administracyjnymi z towarzszącą infrastrukturą w tym zespołami parkingów we wsi Natolin, Gmina Grodzisk Mazowiecki dla Centrum Logistycznego, znak sprawy: OŚ.6220.52.2016.ŁK.7
 • Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 Mpa zasilającego stację gazową redukcyjno-pomiarową w Sokołowie na terenie gminy Michałowice, znak sprawy: GK.6220.14.2015
 • Budowa i użytkowanie płyty rekultywacyjnej do czyszczenia gleby i ziemi oraz zbieranie odpadów w Myszkowie, znak sprawy: OK.6220.13.2015D.MD

Wnioski i uzyskane pozwolenia sektorowe oraz pozwolenia zintegrowane

 • pozwolenie zintegrowane – instalacja do produkcji pianki poliuretanowej, zlokalizowana w Myszkowie, znak sprawy: OS PZ.7222.00050.2016
 • pozwolenie zintegrowane – instalacja przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowana w Myszkowie, znak sprawy: OS PZ.7222.00051.2016
 • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzącego z terenu Centrum Motoryzacyjnego, zlokalizowanego w Katowicach, znak: KŚ-III.6341.59.2016.IP
 • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie, do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego w Gdańsku – WŚ.III.6341.95.2015.IW
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Myszkowie, znak sprawy: Cz.OS.GO.7221.33.2014

ZOBACZ WIĘCEJ REFERENCJI

OFERTA

I. Decyzje środowiskowe

 1. Karty Informacyjne Przedsięwzięcia
 2. Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  1. Kwalifikacje zamierzonej działalności znajdują się w art. 2 oraz art. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Dz.U.2016.71 t.j.)
  2. Zgodnie z art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U. Dz.U.2016.353 t.j.) decyzję uzyskuje się m. in. przed:
   • decyzją o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
   • decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
   • zezwoleniem na zbieranie odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów i zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Uwaga!
Spełniamy wymagania dla autorów Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zawarte w art. 74a ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa oraz oceny oddziaływania na środowisku (Dz.U.2016.353 t.j.).

II. Pozwolenia zintegrowane i sektorowe

 1. Pozwolenia zintegrowane
  Rodzaje instalacji, dla których wymagane jest pozwolenie zintegrowane zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Dz.U.2014.1169).
 2. Pozwolenia sektorowe
  1. Z ustawy prawo ochrony środowiska (Dz.u.2017.519 t.j.)
   1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – w przypadku wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji (o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne)
  2. Z ustawy prawo wodne (Dz.U.2015.469 t.j.)
   1. Pozwolenia wodnoprawne
  3. Z ustawy o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j.):
   1. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
   2. Zezwolenie na zbieranie odpadów,
   3. Zezwolenie na transport odpadów.

III. Opracowywanie sprawozdań środowiskowych

 1. w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
 2. raporty KOBIZE,
 3. o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
 4. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 5. dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. f-gazy)


IV. STAŁA OBSŁUGA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

ZNAJDŹ NA NASZYM BLOGU:

KONTAKT

Biuro

ul. Częstochowska 17,
42-350 Koziegłowy

E-mail

Telefon

+ 48 666 811 687
+ 48 694 240 284

Bądź z nami w kontakcie