plan zagospodarowania przestrzennego

Author: , Posted: 8 grudnia, 2015, Categories:


Plan zagospodarowania przestrzennego

Każda gmina w Polsce ma swój własny plan zagospodarowania przestrzennego.

Plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym obowiązującym w danej gminie.

Plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwalany przez Radę Miasta. Podstawą do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego jest wcześniejsze uchwalenia studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy.

Informacje, które powinien obejmować plan zagospodarowania przestrzennego wynikają z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plan zagospodarowania przestrzennego powinien obowiązkowo zawierać:

 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
 • zasady kształtowania krajobrazu,
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej,
 • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
 • zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów,
 • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa,
 • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
 • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
 •  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
 •  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
 •  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

Plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części opisowej, czyli tekstu zawartego w Uchwale Rady Miasta oraz z rysunku planu, który jest załącznikiem go uchwały w formie graficznej. Te dwie części, które stanowią plan zagospodarowania przestrzennego wzajemnie się uzupełniają.