decyzje środowiskowe

Author: , Posted: 8 grudnia, 2015, Categories:


Decyzje środowiskowe

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (zwane dalej decyzje środowiskowe) określają środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Decyzje środowiskowe wydawane są w drodze decyzji przez właściwy organ administracji państwowej.

Decyzje środowiskowe wymagane są dla planowanych:
 1. Przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 2. Przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Aby wydano decyzje środowiskowe do wniosku należy dołączyć:

 1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowiskoraport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 2.  W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskokartę informacyjną przedsięwzięcia;
 3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 4. Załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia;
 5. Mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);
 6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku – dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska (nie dotyczy to wniosku, aby wydano decyzje środowiskowe dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych);
 7. Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie ( z zastrzeżeniem pkt. 9-11) ;
 8. Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji (w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);
 9. Kopię mapy ewidencyjnej (poświadczoną przez właściwy organ) obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kopię załącznika graficznego przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia oraz wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 10. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne – jeżeli liczba stron w postępowaniu, aby wydano decyzje środowiskowe przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 11. Nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów obejmującego przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, jeśli liczba stron w postępowaniu, aby wydano decyzje środowiskowe przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli.

Decyzje środowiskowe powinny być wydawane przed uzyskaniem :

 • decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych,
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla,
 • decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża,
 • decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny,
 • decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny,
 • pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód,
 • decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
 • decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady,
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012,
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
 •  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
 •  decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
 • decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji,
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej,
 • zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych,
 • decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska,
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej,
 • dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.